Irish: Reading no. 4

"Cúchulainn" (part 2)

This is the second and final part of the mini-play "Cúchulainn", by Máire U&iacutr; Cheallaigh. After having watched Setanta at the hurling, Conchur goes on to the feast at Culann's castle without him, and arrives just as everything has been made ready:

RADHARC II

[Teach Chulainn.]
CULANN: An bhfuil gach rud réidh, a ghiolla? (gach, "each") (rud [m.], "thing")
(giolla [m.], "servant")
GIOLLA: Tá gach rud ullamh anois, a mháistir. (ullamh, "ready, prepared")
(máistir [m.], "master")
CULANN: Go breá. Tagaigí isteach anois agus suígí síos. (tagaigí, "come" [irreg.])
(suigh, "sit")
[Ag glaoch ar an gclann] (ag glaoch, "calling")
(clann [f.], "children, family")
INÍON: Cá suífidh mise, a Dhaidí? (Daidí [m.], "Daddy")
CULANN: Suigh ansin in aice le do mháthair... Beidh na haíonna anseo i gceann tamaill. (in aice le, "next to")
(aíonna, "guests")
(i gceann, "after, at the end of")
(tamall [m.], "a while")
GIOLLA: Éistigí. Cloisim anois iad. An ligfidh mé isteach iad? (lig, "let, allow")
CULANN: Lig, más é do thoil é. Éist liom. Nuair a bheidh gach duine istigh lig amach an cú. Bí cúramach agus bí cinnte go bhfuil gach duine istigh sula scaoilfidh tú amach é. (más é do thoil é, "please" lit: "if it is your will")
(nuair, "when")
(cú [m.], "dog")
(cúramach, "careful")
(sula, "before")
(scaoil, "release")
GIOLLA: Tá go maith, a mháistir.
[Tagann Conchúr agus cúpla fear isteach]. (tagann, "come(s)" [irreg.])
(cúpla, "a couple")
CULANN: A Chonchúir, a Chonchúir, céad míle fáilte romhat. (céad [m.], "a hundred")
(romhat, "before you")
CONCHÚR: Go raibh maith agat, a Chulainn.
CULANN: Tá súil agam go bhfuil curaidh chalma na craoibhe rua in éineacht leat. (tá súil agam, "I hope")
(curaidh, "champions") (calma, "brave")
(craobh rua, "Red Branch")
(in éineacht le, "together with")
CONCHÚR: Cinnte. Beidh siad anseo i gceann cúpla nóiméad. Éist. Tá siad ag teacht.
CULANN: Ar m'fhocal! Tá siad anseo. (focal [m.], "word")
[Cloistear banna ceoil ag seinm "Ó DOMHNAILL ABÚ". Tagann siad isteach ag máirseáil.] (banna ceoil [m.], "music band")
(ag seinm, "playing")
(ag máirseáil, "marching")
CULANN: Fáilte, fáilte, romhaibh go léir. A ghiolla, deochanna. Deochanna do mo chairde. (romhaibh, "before you")
(deochanna, "drinks")
(cairde, "friends")
[Tosaíonn an giolla ag dáileadh dí.] (ag dáileadh, "giving out")
(di, "of it" [i.e. of the drink])
CONCHÚR: Is iontach an féasta seo atá os ár gcomhair, a Chulainn. (os ár gcomhair, "in front of us")
CULANN: Is ormsa atá an t-áthas anocht. Tá a fhios agat, a Chonchúir, go bhfuil fáilte romhat anseo i gcónaí agus roimh do mhuintir freisin. (roimh, "before")
(freisin, "also, as well")
CONCHÚR: Go raibh mile maith agat. Sláinte. (slàinte [f.], "health, cheers!")
[ag ardú a ghloinne.] (ag ardú, "raising")
Do Chulann! (gloinne [f.], "glass")
LE CHÉILE: Do Chulann!
[Leanann na haíonna ar aghaidh leis an scléip.] (lean ar aghaidh, "continue, go on")
(scléip [f.], "merriment, fun")
CULANN: Inis dom a Chonchúir, an dtéann tú ag fiach na laethanta seo? (inis do, "tell")
(téann, "go, goes")
(ag fiach, "hunting")
(laethanta, "days")
CONCHÚR: Ó, bíonn mé ar an sliabh gach lá anois ós rud é go bhfuil an aimsir go breá. Bhí mé ag fiach inné. (sliabh [m.], "mountain") (ós, "since")
(aimsir [f.], "weather")
CULANN: Bhuel! Conas ar éirigh leat? (éirigh le, "succeed, get on")
CONCHÚR: Ar dtús bhí mí-ádh orm. Ní bhfuair mé dada. Ach i ndeireadh an lae mharaigh mé dhá fhia agus sionnach. (ar dtús, "at first")
(mí-ádh [m.], "bad luck")
(ní bhfuair, "didn't get")
(dada [m.], "anything")
(i ndeireadh, "at the end")
(maraigh, "kill") (fia [m.], "red deer")
CULANN: Sionnach! (sionnach [m.], "fox")
CONCHÚR: Sea. Maidrín rua. (maidrín [m.], "little dog")
(rua, "reddish-brown")
FEAR 1: Maidrín rua! Há-Há-Há.
[Tosaíonn sé ag canadh:] (ag canadh, "singing")
An maidrín rua, rua, rua, rua.
LE CHÉILE: An maidrín rua atá granna,
An maidrín rua na luí sa luachair,
Agus barr a dhá chluais in airde.
Tally hó lena bhonn, tally hó lena --
(le chéile, "(everyone) together")
(granna, "ugly")
(luachair [f.], "rushes")
(barr [m.], "top") (cluas [f.], "ear")
(in airde, "above")
(lena, "with the")
(bonn [m.], "sole (of the foot)")
[Stopann an t-amhrán go hobann. Cloistear glór uafásach an chú.] (stop, "stop") (amhrán [m.], "song")
(obann, "sudden") (glór [m.], "voice")
(uafásach, "awful, horrible")
FEAR II: Céard é sin?
CULANN: Is é sin mo chú. Tá naimhde amuigh is dócha. Ullmhaigí! (naimhde, "enemies")
(ullmhaigh, "get ready!")
[Tarraingíonn siad a gclaimhte.] (tarraing, "draw, pull")
(claimhte, "swords")
CULANN: Céard atá ort, a Chonchúir? Tá tú chomh bán le sneachta. (céard atá ort, "what's wrong with you?")
(bán, "white, pale")
(sneachta [m.], "snow")
CONCHÚR: Setanta.
CULANN: Céard faoi Setanta?
CONCHÚR: Dúirt sé go tiocfadh sé i ndiaidh an chluiche. (dúirt, "said" [irreg.])
(tiocfadh, "would come" [irreg.])
(i ndiaidh, "after")
CULANN: Níor inis tú dom go raibh sé ag teacht.
[Ag ligean osna.] (ag ligean, "letting out")
(osna [f.], "sigh")
Agus lig mé amach an cú.
CONCHÚR: Rinne mé dearmad. Tá Setanta bocht marbh. Tá sé marbh. (rinne mé dearmad, "I forgot"; lit: "I made forgetfulness")
(bocht, "poor") (marbh, "dead")
CULANN: Tá brón orm, a Chonchúir. Tá brón orm, cinnte.
[Ritheann Setanta isteach agus é ag cur fola.] (rith, "run")
(ag cur fola, "bleeding")
CONCHÚR: Setanta! Ó a chroí, tá tú beo! (croí [m.], "heart")
(beo, "alive")
CULANN: Ní thuigim é seo ar chor ar bith. Conas ar éirigh leatsa teacht chomh fada leis an doras agus mo chú breá láidir ag tabhairt aire don chaisleán? (ar chor ar bith, "at all")
(láidir, "strong")
(ag tabhairt aire do, "keeping watch over")
SETANTA: Nuair a tháinig mé aníos an cosán chonaic mé an cú ag déanamh orm agus gach liú as. Bhí mo chroí i mo bhéal agam mar bhí sé chomh fíochmhar le leon agus a bhéal mór ar oscailt aige. (tháinig, "came" [irreg.])
(cosán [m.], "path")
(chonaic, "saw" [irreg.])
(ag déanamh air, "making for")
(liú [m.], "howl, yell")
(fíochmhar, "ferocious")
(leon [m.], "lion")
(ar oscailt, "open, opened")
CULANN: Agus céard a rinne tú? (rinne, "did" [irreg.])
SETANTA: Léim sé orm ach d'éirigh liom éalú uaidh. Ansin rug mé ar mo chamán agus bhuail mé an liathróid siar ina scornach. Thit sé ina chnap ar an talamh. (léim, "leap, jump")
(éalú [m.], "escape")
(rug, "reached" [irreg.])
(camán [m.], "hurling stick")
(siar, "back")
(scornach [f.], "throat")
(tit, "fall")
(cnap [m.], "lump, heap")
(talamh [m.], "ground, earth")
CULANN: Agus mharaigh tú é.
SETANTA: Mharaigh. Tá brón orm, a Chulainn.
CULANN: Ní raibh cú eile in Éirinn chomh maith leis. (eile, "other, another")
SETANTA: Tá a fhios agam, a Chulainn. Ach bhí orm mé féin a chosaint. (a chosaint, "to defend")
CULANN: Céard a dhéanfaidh mé anois? (déanfaidh, "will do" [irreg.])
(eile, "other, another")
CONCHÚR: Gheobhaidh mise coileán eile duit. (gheobhaidh, "will get" [irreg.])
(eile, "other, another")
(coileán [m.], "pup")
CULANN: Cén mhaitheas é sin? Tógfaidh sé tamall an-fhada chun cú óg a oiliúint agus cad mar gheall ar na naimhde? (maitheas [f.], "good, benefit")
(a oiliúnt, "to train")
(mar gheall ar, "about")
SETANTA: Déanfaidh mise margadh leat. (margadh [m.], "agreement")
CULANN: Cén margadh?
SETANTA: Tabharfaidh mé féin aire don chaisleán go mbeidh cú eile oilte leat. Cad é do thuairim? (tabharfaidh, "will give")
(go mbeidh, "until there will be")
(oilte, "trained")
(tuairim [f.], "opinion")
CULANN: Cosnóidh tusa mo chaisleán? (cosain, "defend")
SETANTA: Ar m'fhocal, tá mé i ndáiríre. (i ndáiríre, "serious, in earnest")
CONCHÚR: Maith thú, a Shetanta. Is agat atá an misneach agus is iontach an fear óg thú. Tá mé an-bhródúil asat. (misneach [m.], "courage")
(bródúil asat, "proud of you")
CULANN: Molaim thú. Gan dabht ar bith tá tú cróga. (dabht [m.], "doubt")
(ar bith, "any")
(cróga, "brave")
CONCHÚR: Sea, a Chulainn, agus caithfimid ainm nua a thabhairt dó. (sea, "yes indeed")
(caithfimid, "we must")
(a thabhairt, "to give" [irreg.])
SETANTA: Cén t-ainm é sin?
CONCHÚR: Cú Chulainn.
CULANN: Sea, go díreach. Cúchulainn! (go díreach, "exactly")
LE CHÉILE: Cúchulainn![Ag scairteadh.] (ag scairteadh, "cheering, yelling")

Translation:

SCENE II

CULANN: Is each thing ready, servant?

SERVANT: Everything is prepared, master.

CULANN: Fine. Come in now and sit down [calling the children].

DAUGHTER: Where will I sit, Daddy?

CULANN: Sit there next to your mother. The guests will be here in a short while.

SERVANT: Listen. I hear them now. Shall I let them in?

CULANN: Yes, please. Listen to me. When every person is inside, let out the dog. Be careful and be sure each person is in before you release him outside.

SERVANT: Very well, master.

[Conchur and a couple of men come in.]

CULANN: Conchur, Conchur, a hundred thousand welcomes before you.

CONCHÚR: Thank you, Culann.

CULANN: I hope the brave champions of the Red Branch are with you.

CONCHÚR: Certainly. They'll be here in a couple of moments. Listen. The're coming.

CULANN: On my word! They're here.

[A band is heard playing "O Domhnaill Abu". They come marching in.]

CULANN: Welcome, welcome, welcome before you all. Servant, drinks. Drinks for my friends.

[The servant begins handing out drinks.]

CONCHÚR: Wonderful is the feast that is before us, Culann.

CULANN: I am the one who is delighted tonight. You know, Conchur, that there is always welcome before you here and before your people as well.

CONCHÚR: Thank you. Cheers. [Raising his glass] To Culann!

EVERYBODY: To Culann! [The guests continue with their merriment.]

CULANN: Tell me Conchur, do you go hunting these days?

CONCHÚR: Oh, I tend to be on the mountain every day now since the weather is good. I was hunting yesterday.

CULANN: Well! How did you get on?

CONCHÚR: At first I was unlucky. I didn't get anything. But at the end of the day I killed two red deer and a fox.

CULANN: A fox!

CONCHÚR: Yes. A little red dog.

MAN 1: A little red dog! Ha ha ha! [he begins to sing:]
The little dog red, red, red, red, red,

EVERYBODY: The little red dog that is ugly
The little red dog lying in the rushes
And the top of his two ears pointing on high.
Tally-ho with the feet, tally-ho with the --

[The song stops suddenly. The terrifying noise of the dog is heard.]

MAN 2: What's that?

CULANN: That's my dog. Perhaps there are enemies outside. Get ready!

[They draw their swords.]

CULANN: What's wrong with you, Conchur? You are as white as snow.

CONCHÚR: Setanta.

CULANN: What about Setanta?

CONCHÚR: He said he would come after the match.

CULANN: You didn't tell me he was coming.

[letting out a sigh]

And I put the dog out.

CONCHÚR: I forgot. Poor Setanta is dead. He is dead.

CULANN: I'm sorry, Conchur. I'm sorry, surely.

[Setanta runs inside, bleeding.]

CONCHÚR: Setanta! O my heart, you are alive!

CULANN: I don't understand this at all. How did you manage to come so far as the door and my fine strong dog keeping watch on the castle?

SETANTA: When I came down the path I saw the dog making for me and every howl out of him. My heart was in my mouth as he was as ferocious as a lion and his great big mouth open.

CULANN: And what did you do?

SETANTA: He leaped on me but I succeeded in escaping from him. Then I reached on my hurling stick and struck the ball back into his throat. He fell in a heap on the ground.

CULANN: And you killed him.

SETANTA: Yes. I'm sorry, Culann.

CULANN: There wasn't another dog in Ireland as good as him.

SETANTA: I know, Culann. But I had to defend myself.

CULANN: What will I do now?

CONCHÚR: I will get you another pup.

CULANN: What good is that? It'll take a very long while to train a young dog and what about the enemies?

SETANTA: I will make an agreement with you.

CULANN: What agreement?

SETANTA: I myself will give watch to the castle until you (will) have another trained dog. What do you think?

CULANN: You'll defend my castle?

SETANTA: On my word, I am in earnest.

CONCHÚR: Good for you, Setanta. It's you that has courage and you're a wonderful young man. I'm very proud of you.

CULANN: I praise you. Without doubt you are brave.

CONCHÚR: Yes, Culann, and we must give another name (to) him.

SETANTA: What name is that?

CONCHÚR: Cu Chulainn -- the Hound of Culann.

CULANN: That's it exactly. Cu Chulainn!

EVERYBODY: Cu Chulainn! (cheering)

line
Return to Gaelic lessons index - Home